Şartlar & Koşullar


Kullanıcı Sözleşmesi

 

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu sözleşme ve ekleri tarafları “Fulya Mah. Büyükdere Cad. Quasar Apt. No.76/188 34393 Şişli/İstanbul” adresinde mukim UDSYS BİLİŞİM TEKNOLOJİ DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ (bundan sonra UDSYS olarak bahsedilecektir) ile UDSYS BİLİŞİM TEKNOLOJİ DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ tarafından yapılan UDS mobil/web uygulamasından iş bu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı (bundan sonra Kullanıcı olarak bahsedilecektir) ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

MADDE 2- TANIMLAR

2.1 Uygulama: UDSYS tarafından tasarlanan mobil web tabanlı bağış ve bağışçı yönetim sistemi aplikasyonunu ifade eder.

2.2. Kullanıcı: Uygulamadan UDS tarafından sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişileri ifade etmektedir. (Bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır.)

2.3. Sisteme Erişim Araçları: Kullanıcının hesabını yönetim sayfası, Uygulamaya erişim sağlayan kullanıcı adı, şifre gibi yalnızca Kullanıcının hâkimiyetinde olan bilgileri ifade eder.

2.4. İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, SMS, telefon ile bildirim gibi iletişim mecralarını ifade eder.

2.5. Mesaj: UDSYS Kullanıcılara pazarlama, araştırma, bilgilendirme vb. amaçlarla göndereceği, Kullanıcıların UDS tarafından kendilerine gönderilmesine izin verdikleri mesajları ifade eder.

2.6. Kullanıcı Profil Yönetim Sayfası: Kullanıcının yalnızca sisteme erişim araçlarını kullanarak ulaştığı, üyeliğine ilişkin iş ve işlemlerde bulunduğu, kendisine özel uygulama içerisindeki sayfayı ifade etmektedir. (Bundan böyle kısaca “Profil” olarak anılacaktır.)

MADDE 3- SÖZLEŞMENIN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu sözleşmenin konusu; Kullanıcıya yönelik olarak uygulamada mevcut olan ve ileride UDS tarafından sunulacak tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Uygulama ve Profil içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin UDS tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4- UYGULAMA KULLANIM KOŞULLARI:

Reşit olmayan kişilerin uygulamayı kullanmaları durumunda yasal temsilcilerinin kullanıma rıza gösterdikleri varsayılır. Reşit olmayan kişilerin kullanımıyla birlikte ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuki uyuşmazlıktan UDSYS sorumlu değildir.

MADDE 5– KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri:

a) Kullanıcı, ilgili formları doldurduktan sonra “Kullanıcı Sözleşmesi’ni okudum, anladım ve sözleşme şartlarını kabul ediyorum” maddesini onayladıktan sonra iş bu Sözleşme kapsamında Kullanıcı olma ehliyetine sahip olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi halde, bu hususun UDS tarafından tespit edilmesi durumunda Kullanıcının sözleşmesi derhal feshedilir.

b) Kullanıcı, kullanıcı prosedürlerini yerine getirirken, uygulamadaki ürün veya hizmetlerden faydalanırken ve uygulamadaki ürün veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, UDS internet sitesinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder.

c) Kullanıcı, uygulamaya erişmek için kullandığı Sisteme Erişim Araçlarını (kullanıcı adı, şifre gibi) gizli tutmakla yükümlüdür. Sisteme Erişim Araçlarını kullanma hakkı münhasıran Kullanıcıya aittir. Kullanıcı işbu bilgilerini üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır. Sisteme Erişim Araçlarının üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamı ile Kullanıcı sorumludur. “UDS”, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü değildir. Kullanıcı, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, işbu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde UDS’i derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

d) Kullanıcı, Uygulama dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. UDSYS, Kullanıcı tarafından UDSYS’e iletilen veya Uygulamaya kendisi tarafından yüklenen, Uygulamada değiştirilen ve Uygulama aracılığıyla sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir.

e) Kullanıcı, kendine ait Profil’de yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, UDSYS’e verdiği iletişim kanallarının yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim kanalları olduğunu ve bu iletişim kanallarını aktif olarak kullandığını taahhüt eder. Aksi halde, Kullanıcı iletişim kanallarının üyenin kendisine ait olmamasından veya İletişim Kanallarını aktif olarak kullanmamasından dolayı UDSYS’in uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazminle yükümlü olacaktır.

f) UDSYS’in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar, Uygulama dahilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcının, Uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcılar, Uygulamayı kullanırken 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,  Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile UDSYS’in Uygulamaya ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder.

g) Kullanıcı işbu uygulamanın UDSYS’e ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul eder. İşbu uygulamanın içeriği Fikri ve Sınai haklar doğrultusunda korunmaktadır. Kullanıcı, UDSYS ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Uygulama dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

h) Kullanıcı ve UDSYS birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme’nin Taraflarca onaylanması ve uygulanması, aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi– işveren ilişkisi olduğu sonucunu doğurmaz.

i) Kullanıcı, UDSYSin kendisi ile elektronik haberleşme araçları ile iletişim kurmasını, kampanya ve promosyon gibi bilgilendirmeleri yapmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

j) Kullanıcı, rızası dahilinde elde edilen kişisel verilerinin, toplumun üstün yararı sebebiyle ve kendi hakları ihlal olmayacak şekilde 3. kişiler ve ilgili kurum/kuruluşlarla paylaşmaya onay vermektedir.

5.2 UDSYS’in Hak ve Yükümlülükleri:

a) UDSYS, Uygulama’da sunulan ürün ve hizmetleri ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, Kullanıcının sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. UDSYS, bu hakkını uygulamada yayımlayacağı genel bir bildirimle kullanabilir.

b) Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle Uygulama içerisinde UDSYS kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere ait linkler ile sponsorluk verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. UDSYS, üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar, kusur ve bozuklukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir. Uygulama üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen profiller, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen profiller veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında UDSYS’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c)UDSYS, işbu Uygulama ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, Uygulamayı kullanma koşulları ile Uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, Uygulamayı durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Uygulamada yayım anında yürürlüğe girer. Kullanıcılar, Uygulamanın kullanımı ya da Uygulamaya giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, UDSYS tarafından belirlenen mecra üzerinden Kullanıcılara duyurulur.

d)UDSYS gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

e) UDSYS Uygulama kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. UDSYS özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, UDSYS’ten kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

MADDE 6– UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme ‘den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 7– FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Uygulamanın (genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları UDSYS’e aittir ve/veya UDSYS tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. Fikri ve Sınai haklar kapsamında korunan UDSYS’e ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler UDSYS’in uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı UDSYS’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

MADDE 8- TEBLİGAT ADRESLERİ

9.1. Kullanıcıların, UDSYS’e bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

9.2. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

MADDE 9–YÜRÜRLÜK

10.1. Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

10.2. İşbu Sözleşme, Kullanıcının, üyelik talebine, elektronik olarak onay verilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup, ekleri ile uygulanacaktır. Ekler ile işbu Sözleşme hükümleri arasında çelişki olması halinde iş bu Sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.

10.3. İşbu Sözleşme 12 (oniki) madde ve 1 (bir) adet Ek sözleşmeden oluşmakta olup, Kullanıcının sitede yer alan Kullanıcı Sözleşmesi’ni onaylaması neticesi, tarafların serbest iradeleri ile kurulmuştur. Ek sözleşmeler işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

MADDE 10– SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Uygulamaya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

MADDE 11– KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Kullanıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda UDSYS’in kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 12– GİZLİLİK

UDSYS, Kullanıcılarla ilgili bilgileri Aydınlatma Metni kapsamında kullanabilir ve 3. kişilerle paylaşabilir.

Server-2